Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z portalu ezdrowie.gov.pl


Polityka prywatności

  1. Wstęp

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. (zwane dalej "Centrum") pod adresem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ udostępniona Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (zwana dalej „serwis”).

  2. Zakres zbierania danych.

  Dane zbierane od osób rejestrujących się w serwisie są niezbędne do przeprowadzenia procesu złożenia wniosku i obsługi wniosku

  W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z serwisu, wykorzystywane są pliki cookies.

  Głównym celem stosowania plików cookies jest personalizowanie stron internetowych (ustawienie języka, preferencji itp.) oraz wykorzystanie w celach statystycznych.

  Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

  Zakres zbieranych danych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1319). Dodatkowo są zbierane dane użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, loginu, adresu e-mail.

  3. Cel wykorzystywania danych

  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane w trakcie obsługi wniosków. Celem przetwarzania danych w zbiorze jest realizacja zadań związanych z procesem składania i obsługi wniosków.

  W ramach podniesienia jakości usług w trakcie realizacji projektu Centrum zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności.

  Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiane są informacje odnoszące się bezpośrednio do informacji związanych z RPWDL.

  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do celów statystycznych.

  4. Dokonywanie zmian danych

  Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

  Dostęp do danych jak również ich modyfikacja będzie realizowana przez internet bezpośrednio w serwisie. Po prawidłowej autoryzacji użytkownik serwisu będzie mógł dokonać zmiany danych przez wypełnienie odpowiedniego formularza a następnie jego akceptację.

  W uzasadnionych przypadkach modyfikacja danych będzie możliwa na wniosek Użytkownika serwisu skierowanego do Centrum z wykorzystaniem poczty elektronicznej, faksu lub listu.

  5. Zabezpieczenie gromadzonych danych

  Serwis zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją niepożądanych osób. Centrum w ramach realizacji projektu podejmuje środki mające na celu zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony danych, a w szczególności zapewnienie poufności, integralności, dostępności, rozliczalności oraz wiarygodności zgromadzonych danych.

  W ramach realizacji projektu, tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.

  6. Obowiązki Użytkownika

  W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa obowiązkiem Użytkownika serwisu jest stosowanie się do poniższych zasad:

  - Użytkownik ma przypisany indywidualny login i hasło do serwisu.

  - Atrybutów uwierzytelniających nie wolno zapisywać i pozostawiać w miejscach dostępnych dla innych osób, nie wolno przekazywać ich osobom trzecim.

  - Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności zrealizowane z wykorzystaniem jego identyfikatora i hasła.

  - Hasło musi być zmienianie nie rzadziej niż co 30 dni.

  - Hasło nie powinno być zmieniane na żadne z trzech poprzednio stosowanych.

  - Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków.

  - Hasło powinno spełniać niżej wymienione warunki łącznie i zawierać co najmniej

  • dużą literę;
  • mała literę;
  • cyfrę;
  • znak specjalny;

  - Zaleca się ponadto tworzenie haseł według poniższych wskazówek:

  • zastępowanie małych liter wybranych w haśle dużymi literami,
  • wykorzystanie pierwszych liter słów piosenki, wiersza, powiedzenia, i podobnych,
  • celowe zastosowanie słów pisanych z błędem.

  Jeśli istnieje podejrzenie, że hasło zostało ujawnione osobom trzecim, hasło należy niezwłocznie zmienić w przypadku braku możliwości zmiany hasła powiadomić Centrum z wykorzystaniem adresu podanego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/ContactAdministrator.

  7. Zmiany polityki prywatności

  Centrum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności przez opublikowanie w serwisie nowej polityki prywatności, wraz ze stosownym powiadomieniem o takiej zmianie.

  W przypadku pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt z wykorzystaniem adresu podanego na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ContactAdministrator