Wróc Modyfikuj zakres
Stan na dzień: 2021-02-27
Księga

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000226507
Oznaczenie organu: W - 22

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej
000000226507
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 22 - Wojewoda Pomorski
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego
MEDYK ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. Partyzantów
2. Numer domu 17
3. Numer lokalu 47
4. Kod pocztowy 81-423
5. Miejscowość Gdynia
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Gdynia
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego
505940201
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego
kontakt@medyk.online
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego
medyk.online
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego
2262011
Rubryka 9. Numer REGON podmiotu leczniczego
385369439
Rubryka 10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego
5862352685
Rubryka 11. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
1100 - spółka komandytowa
Rubryka 12. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
Brak wpisu
Rubryka 13. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2020-02-04
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 14. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru
2020-02-04
Rubryka 15. Data zmiany wpisu do rejestru
Brak wpisu
Rubryka 16. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętnosci z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowe ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1 Brak wpisu Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 29. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
Rubryka 30. Podmiot został zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
NIE
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp.1
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Partyzantów
2. Numer domu 17
3. Numer lokalu 47
4. Kod pocztowy 81-423
5. Miejscowość Gdynia
6. Numer telefonu 505940201
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
kontakt@medyk.online
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
medyk.online
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2262011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
38536943900019
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-02-04
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp.1
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Partyzantów
2. Numer domu 17
3. Numer lokalu 47
4. Kod pocztowy 81-423
5. Miejscowość Gdynia
6. Numer telefonu 505940201
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
kontakt@medyk.online
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
medyk.online
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2262011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
38536943900019
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2020-02-04
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp.1
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE - działalność telemedyczna
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Partyzantów
2. Numer domu 17
3. Numer lokalu 47
4. Kod pocztowy 81-423
5. Miejscowość Gdynia
6. Numer telefonu 505940201
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
kontakt@medyk.online
Rubryka 4. Adres strony internetowej
medyk.online
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna
2262011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
38536943900019
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 07 Choroby wewnętrzne
2 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 09 Dermatologia i wenerologia
3 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 101 Pielęgniarstwo położnicze
4 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 16 Medycyna rodzinna
5 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 28 Pediatria
6 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 53 Kardiologia
7 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 29 Położnictwo i ginekologia
8 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 68 Seksuologia
9 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 44 Endokrynologia
10 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 42 Choroby płuc
11 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 34 Urologia
12 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 54 Kardiologia dziecięca
13 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 36 Alergologia
14 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 43 Diabetologia
15 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 30 Psychiatria
16 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
17 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 10 Diagnostyka laboratoryjna
18 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 105 Fizjoterapia
19 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
20 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 117 Endokrynologia i diabetologia dziecięca
21 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 121 Medycyna morska i tropikalna
22 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 125 Pielęgniarstwo internistyczne
23 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 108 Psychologia kliniczna
24 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 14 Medycyna pracy
25 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 46 Farmakologia kliniczna
26 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 51 Hipertensjologia
27 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 56 Medycyna sportowa
28 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 66 Psychiatria dzieci i młodzieży
29 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 67 Reumatologia
30 HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 98 Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną
2020-02-04
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną
Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba lóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii 0
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń 0
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej 0
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka 0
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji 0
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego 0
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych
0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego
0