Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z portalu ezdrowie.gov.pl

Informacja o Rejestrze

Polityka Bezpieczeństwa

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "GDPR", "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych", "ORODO" lub "RODO")

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.

Pod adresem https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl udostępniony jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) (zwany dalej "serwisem").

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym:

 • Podmiotów leczniczych
 • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych
W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:
 • tworzenie wniosków:
 • o wpis podmiotu do Rejestru;
 • o wpis zmian w Rejestrze;
 • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;
 • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej
 • pobranie zaświadczeń
 • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną
Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru2 od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym3 lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne4.

Administratorem danych osobowych użytkowników w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą są organy prowadzące rejestr wskazane w art. 106 ustawy o działalności leczniczej:
 • wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego — w odniesieniu do podmiotów leczniczych,
 • okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza — w odniesieniu do tych praktyk,
 • okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę — w odniesieniu do tych praktyk.
Natomiast administratorem systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm),
2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.)
3 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)
4 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235.)